Anexa 1a

 

SOIL ASSOCIATION                                                                  FSC®

      WOODMARK

 

 

 

STANDARDUL PENTRU CERTIFICAREA DE GRUP (LOCATII MULTIPLE) WOODMARK

 

 

 

            Acest standard este baza pentru certificarea de grup de către Woodmark. Standardul este menit a se aplica la toate tipurile de evaluare ale grupului.

 

 

În Standard sunt utilizaţi termenii de mai jos:

 

 

Managerul Grupului – un manager de grup poate fi o persoană sau o companie care se ocupă de administrarea, cel puţin, a grupului, deţine proceduri şi politici forestiere aplicabile grupului şi deţine un sistem de monitoring pentru a verifica dacă aceste politici şi  proceduri, precum şi alte orice cerinţe legate de certificare, sunt aplicate grupului. Pădurile din cadrul grupului pot aparţine unui singur, sau mai multor deţinători şi poate fi administrat de unul sau mai mulţi consultanţi în silvicultură sau chiar de deţinători. Un consultant poate administra mai multe păduri ca reprezentant al mai multor deţinători (la care uneori se face referire ca „certificare a Managerului de  Resursă”). Un Manager de grup coordonează şi administrează grupul.

 

Membru al Grupului – un deţinător de păduri sau un manager care este un membru al schemei grupului.

 

FSC®: Forest Stewardship Council® (Consiliul de Administrare Forestieră)

 

 

Standardul este împărţit în următoarele secţiuni:

 

1.                  Structurarea şi funcţionarea grupului

2.                  Cerinţele din schema grupului pentru toate locaţiile din cadrul grupului

3.                  Monitoring în conformitate cu cerinţele schemei grupului

4.                  Managementul Grupului

5.                  Control asupra vânzării produselor certificate (controlul lanţului de custodie)

 


Partea I: Structura şi funcţionarea grupului

1.1  Cerinţa Woodmark

Entitatea grupului este definită clar drept o entitate legală independentă.

 

Explicaţie

Managerul grupului semnează un contract de evaluare în numele entităţii grupului. Ulterior, Woodmark emite un certificat entităţii grupului. Pentru ca acestea să fie valide, entitatea grupului trebuie să fie o entitate legală. Persoanele pot fi entităţi legale cu drepturi depline.

 

Modalităţi de verificare

Declaraţie din partea aplicantului

Numărul aplicaţiei

Numele companiei înregistrate

 

1.2  Cerinţa Woodmark

Structura grupului este clar definită şi întemeiată. Există o fisă organizatorică în acest sens.

 

Explicaţie

Trăsătura esenţială a unui grup este aceea de a consta în mai multe zone /situri distincte. Structura grupului indică cum diferite zone sunt administrate în cadrul unui singur sistem de management.

 

Aplicantul trebuie să explice structura acestui sistem. De exemplu,  este managementul coordonat de către un birou central şi / sau de către un număr de birouri regionale, şi / sau sub – birouri? Există un singur manager responsabil cu administrarea tuturor  zonelor, sau sunt mai mulţi manageri, unul pentru fiecare zonă?

 

Modalităţi de verificare

Fişa organizatorică care indică structura de management, de la nivelul grupului până la cel al zonei individuale

Explicaţia, în scris, a structurii de management

1.3  Cerinţa Woodmark

Entitatea grupului poate demonstra o autoritate clară pentru a asigura că managementul este conform standardului FSC®în toate zonele. În cazul unor proprietăţi multiple de situri în cadrul unui grup managerial, proprietarii au semnat un formular de consimţământ sau un echivalent al acestuia care autorizează managerul de grup să asigure faptul că zonele corespund cerinţelor standardului FSC®, agreând să fie membri ai schemei pe perioada de validare a certificării, autorizând managerul de grup să depună cererea pentru certificare, în numele deţinătorilor.

Partea 1. Structura şi funcţionarea grupului

Explicaţie

În cazul grupurilor cu un singur proprietar, demonstrarea autorităţii de management va fi, de obicei, destul de clară. Cu toate acestea, în cazurile în care entitatea nu deţine zonele pe care le administrează, trebuie să existe un angajament ferm, pe lungă durată, din partea proprietarului ca zona să fie administrată în conformitate cu standardul FSC®, precum şi o delegare clară din partea autorităţii în vederea obţinerii acestuia, printr-un acord scris sau ceva asemănător.

Mijloace de verificare

Declaraţie de angajament din partea conducerii

Acord de membru al grupului semnat de membrii grupului

Scrisori din partea proprietarilor care autorizează managementul conform standardului FSC®

1.4  Cerinţa Woodmark

Împărţirea responsabilităţilor în cadrul structurii grupului este clară şi întemeiată, iar toate elementele de conformitate cu standardele FSC® sunt acoperite.

Explicaţie

Responsabilităţile, într-un grup sunt de obicei împărţite la diferite persoane din structura grupului. În schemele ierarhice, unele responsabilităţi sunt atribuite unui manager regional, iar altele sunt atribuite unui manager local. În unele scheme de Grup, responsabilităţile revin unui consultant în silvicultură, iar celelalte îi rămân proprietarului. Responsabilităţile pot fi împărţite în multe feluri, dar aceasta trebuie să fie foarte clară.

 

Mijloace de verificare

Tabelul de responsabilităţi în management completat pentru fiecare element specificat în standardul FSC®.

Descrierile sarcinii

Termenii de referinţă

Acorduri contractuale

1.5  Cerinţa Woodmark

Există  linii directoare care clarifică, persoanelor implicate, responsabilităţile acestora în cadrul schemei

Explicaţie

Atunci când responsabilităţile sunt împărţite la nivelul mai multor persoane, este foarte important ca fiecare sa-şi cunoască, foarte bine, propriile responsabilităţi.

 

Mijloace de verificare

Termeni de referinţă

Descrierile sarcinilor

Partea 1: Structura şi funcţionarea grupului

Acorduri contractuale

Manuale

Instrucţiuni de lucru

1.6  Cerinţa Woodmark

Condiţii de calificare pentru persoanele din cadrul schemei, care îşi desfăşoară activitatea în teren, sunt corespunzătoare

Explicaţie

Doar personalul calificat, experimentat poate desfăşura o activitate, iar dacă la momentul respectiv, este implicat în cursuri de pregătire, poate desfăşura activitatea doar sub supraveghere. Într-o schemă de grup, este mai rapid şi mai simplu să se evalueze conformitatea cu cererea Woodmark dacă condiţiile de calificare sunt standardizate pentru toate zonele din cadrul grupului.

 

Cererea FSC® se aplică atât pentru contractori şi sub-contractori, cât şi pentru angajaţi ai membrilor grupului.

 

Mijloace de verificare

Specificaţii scrise

1.7  Cerinţa Woodmark

Există un sistem care asigură faptul că fiecare persoană care munceşte domeniul forestier are pregătirea necesară (training). Schema grupului promovează instruirea contractorilor şi asigură faptul că toţi muncitorii au beneficiat de instruiri relevante privind buna practică  şi acordarea primului ajutor.

Explicaţie

Standardul FSC® are cerinţe clare privind previziunile de instruire.

 

Mijloace de verificare

Programe solide de instruire

 

Neconformitate:

As a result of interviews it appears that not all contractors’ employees received adequate training.

 

1.8  Cerinţa Woodmark

Managerul grupului a evidenţiat pădurile/terenurile cu pădure asupra cărora acesta deţine un control administrativ, dar care nu sunt incluse în grup. Managerul a explicat de ce aceste păduri nu sunt incluse în grup. Nu există dovezi că managementul acestor păduri ar compromite angajamentul managerului faţă de standardele specificate în criteriul standard FSC®.

Explicaţie

Nu există nici o condiţie ca toate zonele administrate de către manager să fie incluse în schema grupului.  Cu toate acestea, dacă managementul în zonele din afara schemei demonstrează o încălcare clară a angajamentului din partea Managerului Grupului faţă de specificaţiile standardului FSC®, Woodmark îşi rezervă dreptul de a nu emite certificatul pentru Managerul Grupului.

Partea 1: Structura şi funcţionarea grupului

 

Mijloace de verificare

Declaraţia managerului grupului cu privire la formularul de aplicaţie;

Consultare

Dovezi ale unor incidente grave referitor la administrarea forestieră în zonele din afara schemei grupului

 

 

2. Cerinţe ale schemei grupului pentru toate zonele din cadrul grupului

2.1 Cerinţa Woodmark

Procedurile şi politicile specificate la nivelul grupului sunt listate şi au ca suport documentaţii corespunzătoare. Este de preferat ca toată politica şi toate procedurile grupului să fie cuprinse într-un singur manual sau document similar. Toate documentele vor include data emiterii.

 

Explicaţie

Politica şi procedurile specificate la nivelul grupului pot fi evaluate pe durata analizei grupului şi nu necesită o re-evaluare la nivel de zonă. În general, vizitele în teren sunt mai rapide şi mai simple dacă majoritatea procedurilor şi politicii sunt deja specificate la nivel de grup.

Standardul FSC® se referă la un număr de astfel de documente de politică care pot fi utilizate drept mijloace de verificare pentru standard. Mai pot exista alte politici  şi proceduri specifice care se aplică la nivelul grupului.

 

Mijloace de verificare

Declaraţii scrise privind politica pentru grup

Manual de proceduri

Manuale de instruire

Documentaţii suport, contracte

 

 

2.2 Cerinţa Woodmark

Schema de grup specifică clar ce documentaţie a zonei trebuie să existe pentru ca zona respectivă să fie membră a grupului, specificând de asemenea unde se află această documentaţie.

Explicaţie Standardul FSC® se referă la nişte documente care se pot utiliza ca mijloace de verificare pentru standard.

 

2 Cerinţele schemei Grupului pentru toate zonele din cadrul grupului

Unele cerinţe sunt obligatorii. Schema de grup trebuie să specifice ce documente se cer pentru ca anumite zone să fie incluse în grup şi va trebui să demonstreze că aceste documente au fost verificate înainte ca acele zone să intre în grup.

 

Cu cât sunt mai standardizate cererile de documentaţie, cu atât este mai rapidă şi mai simplă va fi verificarea, de către inspectorul din partea Woodmark, pentru a demonstra că documentele sunt disponibile şi corespunzătoare.

 

Mijloace de verificare

Documente specifice

2.3 Cerinţa Woodmark

Schema grupului specifică în mod clar care documente  sunt păstrate pentru toate zonele din cadrul grupului şi specifică unde se află acestea. Dosarele trebuie păstrate pentru cel puţin cinci ani.

 

Explicaţie

Standardul FSC® se referă la dosarele care pot fi întrebuinţate ca mijloace de verificare pentru standard. Unele cerinţe sunt obligatorii. Schema grupului trebuie demonstreze că aceste documente sunt de actualitate.

 

Cu cât sunt mai standardizate cererile de documentaţie, cu atât este mai rapidă şi mai simplă va fi verificarea, de către inspectorul din partea Woodmark, pentru a demonstra că documentele sunt disponibile şi corespunzătoare.

 

Mijloace de verificare

Dosare specifice

 

3. Monitorizarea conformităţii cu cererile schemei grupului

3.1 Cerinţa Woodmark

Există un sistem de documente, implementat la nivelul grupului, care asigură că toate zonele care sunt membre ale grupului sunt monitorizate pentru a se asigura conformitatea permanentă cu cerinţele schemei. Sistemul specifică selectarea mostrelor pentru monitoring (dacă există o procedură de eşantionare), raportare/dosare ale monitorizării şi instruiri/calificări ale personalului care se ocupă cu monitorizarea.

 

Explicaţie

Baza pentru certificarea grupului este aceea că Managerul Grupului poate demonstra că toate zonele din cadrul grupului se aliniază la cerinţele standardului FSC®. Pentru a face acest lucru, Managerul Grupului trebuie să aibă un sistem de verificare care să indice că zonele corespund cerinţelor. În multe cazuri, sistemul va se va baza pe înregistrarea vizitelor în zonele care sunt membrele schemei. Acolo unde există un grad înalt de control al managementului din partea Managerului Grupului, gradul de monitorizare internă poate fi scăzut. Nivelul de eşantionare pe care Woodmark îl va cere va fi profund influenţat de nivelul intensităţii monitorizării realizate de Managerul Grupului.

 

Mijloace de verificare

Schema de monitorizare internă

Dosare de monitoring

3.2 Cerinţa Woodmark

Există nişte proceduri scrise care trebuie urmate atunci când managerul grupului identifică o non-conformitate cu orice cerinţă a schemei grupului. Procedurile asigură nu doar corectarea la nivelul zonei aflate în non-conformitate, dar şi că aceste acţiuni sunt întreprinse în întreg grupul.

Explicaţie

Managerul grupului este responsabil de faptul că toate zonele sunt în conformitate cu cerinţele schemei şi trebuie să poată demonstra că non-conformităţile, dacă acestea există, sunt corectate. Dacă au fost identificate non-conformităţi, managerul grupului trebuie să evalueze dacă această situaţie a apărut ca rezultat al unor probleme la nivelul grupului (de ex. documentaţie, instruire, informaţii incomplete), şi dacă acesta este cazul, trebuie să ia măsuri astfel încât probleme similare să nu mai apară în alte zone ale grupului.

Ar trebui să se ia în considerare faptul că, în eventualitatea în care Woodmark emite o Cerere de Acţiune de Corecţie (CAR) pentru grup, managerul grupului trebuie să se asigure că se acţionează corespunzător, de către toţi membrii grupului, pentru a îndrepta situaţia.

Mijloace de verificare

Proceduri scrise

 

 


 

4. Managementul Grupului

4.1 Cerinţa Woodmark

Există o listă principală a documentaţiilor care se cer pentru implementarea schemei de certificare de grup. Lista specifică data ultimei verificări a documentelor din listă şi specifică ce persoane necesită copii ale documentelor din listă. Managerul de grup face o analiză anuală a documentaţiei grupului. Există proceduri prin care se înlătură documentele învechite şi se asigură că documentele revizuite sun înmânate personalului după cum e nevoie.

 

Explicaţii

Procedurile adecvate de analiză, revizie şi control a documentelor sunt importante pentru implementarea cu succes a oricărui sistem de management care implică mai multe persoane în mai multe locuri. Nivelul documentaţiei necesare depinde de mărimea şi complexitatea sistemului de management. Nu este necesară o documentaţie detaliată pentru grupurile mici centralizate.

 

Mijloace de verificare

Lista principală a documentaţiei

Proceduri

4.2 Cerinţele Woodmark

Managerul de grup are grijă de actualizarea înregistrărilor şi a documentaţiilor pentru toţi membrii grupului şi toate terenurile din schema grupului incluzând:

·         Numele şi amplasarea locurilor (terenurilor), cu o grilă de referinţă

·         Harta terenurilor

·         Numele şi detaliile de contactare a proprietarului terenului

·         Suprafaţa zonelor împădurite pentru fiecare teren

·         Acordul proprietarului/managerului de a se alătura schemei grupului (vezi 1.3)

·         Data la care locul respectiv a fost inclus în schemă

·         Informaţii despre neconformităţi identificate şi acţiuni corective ce au fost intreprinse

·         Alte înregistrări sau documentaţii specificate la punctele 2.1 şi 2.2

 

Aceste înregistrări şi documentaţii sunt păstrate del puţin 5 ani

 

 

 

4. Managementul Grupului

Explicaţii

Înregistrările clare .facilitează evaluarea rapidă la fel ca şi managementul eficient al schemei grupului

 

Mijloace de verificare

Lista membrilor grupului şi înregistrări

 

Neconformitate

As result of the interviews it was observed that the level of understanding FSC® standard differs from one Directia Silvica to another, which in some cases is caused by a lack of training. The manual contains written procedures for identified non-compliances. It couldn’t be assessed how the system is working in practice.

 

 

4.3 Cerinţele Woodmark

Există proceduri clare, scrise, pentru noii membrii care se alătură grupului.

Procedurile asigură că toate permisiunile necesare (ex. de la proprietarii terenurilor) au fost obţinute (vezi 1.3). Procedurile cer ca membrii grupului să fi fost informaţi asupra tuturor condiţiilor schemei grupului înainte de a se alătura.  Pentru a realiza acest lucru managerul de grup furnizează membrilor următoarele:

 

·         O copie a standardului la care grupul s-a angajat;

·         O scurtă explicaţie a procesului de certificare;

·         O explicaţie a faptului că Woodmark (şi organismul nostru de acreditare, Forest Stewardship Council) poate vizita terenurile împădurite ale membrilor în scopul evaluării şi monitorizării certificării de grup (acest lucru se va face întotdeauna împreună cu managerul de grup);

·         O explicaţie a cerinţelor Woodmark privind informaţia publică şi consultarea;

·         O explicaţie a oricărei explicaţii referitoare la grup, peste aranjamentele normale pe care managerul de grup le-a făcut cu proprietarii de păduri, cum ar fi:

               i.        Păstrarea informaţiilor în scopul monitorizării;

             ii.        Folosirea sistemelor de marcare şi urmărire a produselor forestiere;

           iii.        Necesitatea de a se conforma condiţiilor sau acţiunilor corective iniţiate de organismul de certificare;

           iv.        Orice cerinţă specială legată de marketingul sau vânzarea produselor cuprinse în această certificare;

             v.        O explicaţie asupra costurilor asociate calităţii de membru al grupului.

 

Explicaţie

Certificarea necesită angajamentul proprietarului/managerului de pădure de a respecta standardul de certificare. Woodmark crede că este important ca proprietarii de pădure să fie adecvat informaţi în legătură cu ceea ce înseamnă acest angajament. Pentru grupurile unde toate terenurile au acelaşi proprietar, acest lucru nu se aplică.

 

4. Managementul Grupului

Mod de verificare

Proceduri scrise

Înregistrări care arată implementarea procedurilor

Copie a informaţiilor furnizate membrilor

4.4. Cerinţele Woodmark

Există proceduri clare, scrise pentru a verifica că terenurile îndeplinesc toate cerinţele grupului înainte ca acestea să devină membru ai schemei grupului. Procedurile arata cine este responsabil pentru efectuarea verificărilor si include crearea de rapoarte/dosare (ex. liste semnate) care sa arate ca aceste controale au fost efectuate.

 

Explicatie

Managerul grupului trebuie sa se asigure ca toate terenurile îndeplinesc cerinţele grupului înainte sa fie puse pe lista membrilor. Procedurile pot include confirmarea documentaţiei si a înregistrărilor, confirmarea proprietăţii terenurilor, confirmarea calificării muncitorilor, punctele de instruire etc.

 

Mijloace de verificare

Proceduri scrise

Lista semnata

4.5 Cerinţe Woodmark

Exista reguli scrise care precizează circumstanţele in care un teren poate ieşi sau poate fi exclus din program. Regulile trebuie sa permită ca terenurile sa fie excluse din program daca nu îndeplinesc standardul FSC® sau alte condiţii ale programului.

 

Explicaţie

Terenurile si/sau membrii pot dori sa părăsească programul din diferite motive –studii de piaţa, schimbări ale proprietarului terenurilor, schimbări ale obiectivelor de management. De asemenea, se poate ca terenul sa nu îndeplinească condiţiile programului sau standardul FSC®. Programul trebuie sa specifice regulile si circumstanţele in care terenurile pot părăsi sau pot fi excluse din program. In mod normal regulile acorda membrilor un anumit timp in care neregulile sa fie îndreptate, după ce au fost identificate.

Mijloace de verificare

Reguli scrise

4.6 Cerinte Woodmark

Exista proceduri scrise care precizează paşii ce trebuie urmaţi când terenurile părăsesc programul sau sunt excluse. Procedurile garantează ca produsele si revendicările /reclamaţiile nu mai pot fi făcute folosind numele si logo-urile FSC® si/sau Woodmark., si garantează ca orice certificat sau sub-certificat emis ca parte a programului va fi returnat managerului de grup.

4: Management de grup

Explicaţie

Pentru a evita nesiguranţa din partea membrilor grupului sau a altor părţi, procedurile prin care terenurile sunt scoase din program trebuie să fie clare şi explicite.

 

Mijloace de verificare

Proceduri scrise

4.7 Cerinţe Woodmark

Exista o procedura scrisa de informare a asociaţiei Woodmark in timp de o luna despre venirea sau plecarea unui membru din program.

 

Explicaţie

Asociaţiei Woodmark i se cere sa păstreze documente ale pădurilor certificate si poate fi pusă să confirme  care terenuri sunt certificate.

 

Mijloace de verificare

Procedura scrisa

Monitorizarea anuala a membrilor

 

 

 

5: Controlul asupra vânzărilor de produse certificate

5.1 Cerinţe Woodmark

Sistemul de vânzare a produselor de pe terenurile din cadrul programului de grup, este clar definit si documentat, incluzând si modul in care se face vânzarea (ex. vânzare pe picior, pe marginea drumului, etc.), precizarea persoanei responsabile cu vânzarea si a celei care emite facturile pentru vânzări.

 

Explicaţie

Exista o gama larga de potenţiale sisteme de vânzare de pe terenurile împădurite, inclusiv vânzarea pe picior, vânzarea la marginea drumului, vânzarea din curtea proprietarului. Woodmark nu cere membrilor grupului sa urmeze un anumit sistem, dar cere ca toate sistemele in folosinţa din cadrul grupului sa fie clar descrise. Acesta este primul pas spre a verifica daca vânzarea produselor certificate este controlata.

 

Mijloace de verificare

Sistem documentat

 

5: Controlul asupra vânzărilor de produse certificate (sistemul de control al custodiei)

 

5.2 Cerinţe Woodmark

Exista un sistem sigur si documentat pentru păstrarea custodiei produselor certificate din momentul recoltării până în momentul vânzării.

 

Explicaţie

Daca arborii se vând pe picior, atunci responsabilitatea custodiei produselor revine cumpărătorului. Daca arborii se vând doborâţi, atunci trebuie sa fie clar modul in care vânzătorul garantează ca numai produsele de pe terenurile certificate sunt vândute ca fiind certificate, la punctul de vânzare.

 

Sistemul de control al custodiei asupra arborilor este necesar doar daca grupul doreşte să-şi vândă produsele ca produse certificate. Daca nu, atunci managerul de grup va anunţa Woodmark ca este necesar un certificat de „management al pădurii” si nu va mai fi nevoie de un întreg sistem de evaluare a custodiei.

 

Mijloace de verificare

Sistem documentat

Inspecţie ulterioara a terenului

 

5.3 Cerinţe Woodmark

Exista o descriere a cerinţelor grupului pentru identificarea produselor la punctul de vânzare pentru a garanta cumpărătorului ca acestea provin de pe un teren certificat.

 

Explicaţie

In cazul in care arborii se vând pe picior, este bine sa i se dea cumpărătorului o harta  a terenului care să specifice că terenul este certificat. In cazul in care copacii sunt vânduţi la drum auto, lemnul certificat trebuie sa poată fi identificat, de exemplu prin instrucţiuni clare in ceea ce priveşte amplasarea lemnului certificat, prin marcări (ex. vopsire) sau prin etichetarea / inscripţionarea grămezii sau a buştenilor.

 

Mijloace de verificare

Sistem documentat

 

Neconformitate

There is no risk for mixing certified/uncertified roadside wood when road crosses only a state certified forest area.
In the case of roads which are serving in the same time many proprieties theoretically there is a risk – mainly if one harvest company develops activities in both certified and uncertified forests. At this moment there is not a system in place; RNP Romsilva shall implement one during the certification process.

 

5.4 Cerinţe Woodmark

Daca produsul certificat nu poate fi identificat ca fiind certificat (ex. prin ataşarea unei etichete, marcare cu vopsea), atunci exista un sistem care ii furnizează cumpărătorului, in momentul achiziţiei, dovezi ca produsele provin de pe un teren certificat.

 Explicatie

Pentru ca achizitorul sa demonstreze ca produsul este certificat, acesta trebuie sa poată fi identificat ca atare. Identificarea se poate face direct/fizic sau cu

5: Controlul asupra vânzărilor de produse certificate (sistemul de control al custodiei)

documente adecvate privind livrarea speciala a produsului certificat. O dovada potrivita ar fi, de exemplu, un permis de trecere sau o factura emisa de vânzător pentru fiecare livrarea de lemn.

 

Mijloace de verificare

Dovada cumpărării vizate/aprobate

 5.5 Cerinţe Woodmark

Exista un sistem care da posibilitatea managerului de grup, si Woodmark sa monitorizeze recoltarea anuala si vânzările de pe toate terenurile din cadrul schemei.

 

Explicaţie

Woodmark trebuie sa poată monitoriza vânzarea produselor certificate pentru a garanta ca acestea corespund nivelului aşteptat de producţie de pe terenurile din cadrul grupului, si sa poată verifica ca achiziţiile raportate ca provenind de pe terenuri certificate provin intr-adevăr de acolo. Este foarte simplu si rapid daca documentele de vânzări sunt păstrate de managerul de grup. Se pot accepta si alte sisteme care trebuie evaluate de Woodmark la inspecţiile anuale.

 

Mijloace de verificare

Înregistrări privind vânzările pentru toate terenurile din cadrul schemei.

 

5.6 Cerinţe Woodmark

Exista o descriere clara a sistemului prin care membri grupului si/sau managerul de grup emite facturi pentru vânzarea produselor. Sistemul garantează ca facturile precizează:

 

·         data vânzării

·         terenul de pe care a fost recoltat produsul

·         cumpărătorul

·         cantitatea vânduta (volum/greutate)

·         descrierea produsului

·         din moment ce grupul este certificat, codul de înregistrare al certificatului grupului

 

Explicaţie

FSC® cere ca informaţiile precizate sa fie trecute pe facturi pentru vânzările certificate. Acest lucru permite cumpărătorului sa demonstreze cantitatea si tipul de material certificat pe care l-a achiziţionat.

5: Controlul asupra vânzărilor de produse certificate (sistemul de control al custodiei)

Mijloace de verificare

Sistem documentat

Facturi model

 

Neconformitate

All details are currently specified on the documents, excepting certificate registration code.