Măsuri generale de management

şi

Indicatori de monitorizare ai PVRC

 

 

 

 

 

Plan de monitorizare VRC 1.1.

 

 Evoluţiei suprafeţei, urmărirea îndeplinirii obiectivelor pentru care a fost desemnata aria protejaăa

 

                                                                                                                        Tab. 1.  Monitorizarea Ariilor Protejate

UP

u.a

Indicatori de monitorizare

Perioada

Periodicitatea

Responsabil OS

Partener

Observatii

Suprafata

(ha)

Gradul de indeplinire a obictivelor pentru care a fost desemnata

(%)

2014

2015

2014

2015

(luni)

(ani)

(functie)

(institutie)

(interpretarea indicatorilor)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se va interpreta /justifica evolutia indicatorilor punandu-se accent pe masurile de conservare ce se impun.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori de monitorizare:

a)    Suprafaţa unităţilor  amenajistice ocupată incluse în aria protejată;

b)    Gradul de îndeplinire a obiectivelor pentru care a fost desemnată. Acest indicator va fi estimat de către instituţia/organizaţia responsabilă cu administrarea Ariei Protejate (ex. rapoartele anuale de la custode /administratorul ariei protejate)  în raport cu îndeplinirea obiectivelor pentru care a fost înfiinţată aria protejata.

 

Perioada monitorizării: Acest serviciu este externalizat.

Periodicitatea:

Raportarea indicatorilor de monitorizare va fi anuala.

Responsabili:

Persoana desemnata din partea OS ce se va ocupa de relaţia cu "Partenerul": administratorului ariei protejate care va comunica rezultatele evaluărilor administraţiei silvice.

OBS. Stabilirea gradului de îndeplinire a obiectivelor pentru care a fost desemnata aria protejata, în situaţia in care este in administrarea OS se va realiza in baza unui plan de monitorizare specific dezvoltat de acesta.

 

 Ameninţări

·         Nerespectarea regimului de arie protejata

·         Încadrarea funcţională necorespunzătoare în amenajamentele silvice

·         Planuri de management ale ariilor protejate nu sunt elaborate sau ulterior aprobate

·         Lipsa unor strategii privind reglementarea accesului turiştilor in ariile protejate

 

Măsuri de management:

            Conform planului de management după caz: TI; TI*;TII

 

 

Plan de monitorizare VRC 1.2.

 

 

Evoluţia in suprafata & indici de desime ce caracterizeaza pupulatia/ efectivele

 

                                                                                                                                    Tab. 2. Monitorizarea speciilor rare amenintate endemice

UP

u.a

Indicatori de monitorizare

Perioada

Periodicitatea

Responsabil OS

Partener

Observatii

Suprafata

(ha)

Indici de desime

So / Ds /Mrs

2014

2015

2014

2015

(luni)

(ani)

(functie)

(institutie)

(interpretarea indicatorilor)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se va interpreta /justifica evolutia indicatorilor punandu-se accent pe masurile de conservare ce se impun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori de monitorizare:

a)    Suprafaţa unităţilor  amenajistice în care este localizată populaţia de specii vizată;

b)    Indici de desime:

- So: suprafaţa ocupată de specii in cadrul u.a-ului considerat ce se va exprima in procente pe o scara de la 0,1 - 1,0.

- Ds: Desimea este un indicator ce exprimat după caz prin  nr. indivizi /unitatea de suprafaţă ...

- Mrs: Modul de răspândire se va exprima: 1 – intim, 2 – grupat, 3 – fâşii, 4 – mixt;

 

Perioada monitorizării:

De la caz la caz in funcţie de ecologia specie urmărindu-se perioada de înflorire.

Periodicitatea:

Raportarea indicatorilor de monitorizare va fi anuala.

Responsabili:

Persoana desemnata din partea OS. In cazul in care nu are abilităţile impuse se va apela la expertiza unor specialişti sau "parteneri": administratorului ariei protejate, ONG-uri etc care va comunica rezultatele evaluărilor administraţiei silvice.

 

 

 

Ameninţări:

§  Schimbare rapidă/radicală a condiţiilor microstaţionale prin aplicarea de tăieri rase;

§  Păşunatul si trecerea turmelor prin habitatul pădurilor ripariene;

§  Degradarea habitatului prin exploatări forestiere în perioada de înflorire a speciei.

§  Realizarea de noi cai de acces care pot afecta zonele de optim /de concentrare a  speciilor.

§  Colectarea in exces a florilor de către vizitatori;

Masuri de management:

Pentru speciile de pădure:

Lucrările silvice aplicate vor corespunde cerinţelor biologice (în special de umiditate şi lumină) ale speciilor care se doresc a fi conservate  şi vor fi stabilite în urma consultării cu specialişti biologi. Se vor aplica tratamente intensive sau lucrări speciale de conservare care vor asigura continuitatea habitatului în locaţia respectivă, fie în acelaşi arboret sau în cele vecine, având în vedere faptul că pădurea ca ecosistem are o evoluţie ciclică, stadiile tinere de dezvoltare fiind caracterizate în mod natural de lipsa covorului ierbos datorită umbririi accentuate -  i.e. desimea exagerată a exemplarelor tinere de arbori produce o competiţie excesivă pentru toate resursele – lumină, apă, nutrienţi. Exploatarea masei lemnoase se va face în afara sezonului de vegetaţie al speciilor respective, pentru a asigura posibilitatea reproducerii şi perpetuării acestora. Colectarea materialului lemnos se va face cu minime prejudicii pentru sol, pentru a evita distrugerea rădăcinilor şi a organelor reproductive subterane (rizomi, bulbi).

 Pentru speciile din ecosisteme limitrofe cu pădurea:

Se vor aplica tratamente intensive sau lucrări speciale de conservare, nefiind admise lucrări de modificare radicală a habitatului speciilor respective (e.g. desecări, drenări, plantaţii, substituiri etc.). Exploatarea masei lemnoase din fondul forestier limitrof acestor ecosisteme se va face în afara sezonului de vegetaţie al speciilor respective, pentru a asigura posibilitatea reproducerii şi perpetuării acestora. În special doborârea arborilor şi colectarea materialului lemnos vor evita suprafeţele (ecosistemele) pe care se află populaţiile speciilor de protejat. Acolo unde acest lucru nu este posibil, aceste activităţi se vor realiza doar în sezonul de repaus vegetativ (de preferinţă când solul este îngheţat şi/sau acoperit cu zăpadă), pentru a evita distrugerea plantelor şi pentru a reduce la minim prejudiciile asupra solului şi, implicit, asupra rădăcinilor şi a organelor reproductive subterane – e.g. rizomi, bulbi.

 

 

Plan de monitorizare VRC 1.3

 

Estimarea efectivelor ce utilizează sezonal suprafeţele in cauza

                                                                                                                        Tab. 3. Monitorizarea speciilor ce constituie concentraţii critice.

UP

u.a

Indicatori de monitorizare

Perioada

Periodicitatea

Responsabil

 

Partener

Observatii

Suprafata

(ha)

Efective

(nr. indivizi)

2014

2015

2014

2015

(luni)

(ani)

(functie)

(institutie)

(interpretarea indicatorilor)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori de monitorizare:

·         Suprafaţa (ha): va exprima in hectare, suprafaţa unităţilor amenajistice constituite ca PVRC 1.3, a căror gestionare se considera relevantă pentru menţinerea/îmbunătăţirea condiţiilor de utilizare sezonala critica;

·         Efective (nr indivizi): va urmări estimarea cantitativa si calitativa a indivizilor ce formează concentrări în perioadele de utilizare sezonală. De la caz la caz, în funcţie de situaţiile apărute si ecologia speciei se pot fi exprimate prin: numărul total al indivizilor, femele/pui, masculi/femele respectiv numărul cuiburilor folosite/abandonate (dacă vor fi consemnate şi astfel de situaţii) sau numărul de specii (in cazul zonelor umede de reproducere pentru amfibieni).

 

Perioada monitorizării: diferă de la caz la caz în funcţie de ecologia speciei:

·         zone stabile, recunoscute cu bârloage de urs: noiembrie - aprilie

·         zone de refugiu pentru capra neagra: noiembrie - martie

·         locuri de „rotit” pentru cocoşul de munte şi cocoşul de mesteacăn: martie - mai

·         zone umede de reproducere pentru amfibieni: martie - aprilie

 

Periodicitatea: Anuala

Responsabili: Sef district.

Partener:  În situaţia in care administratorul considera necesara externalizarea acestor activităţi.

 

 

Ameninţări Zone stabile cu bârloage de urs.

·         În perioada de iarnă deranjul ursului conduce frecvent la schimbarea bârlogului acţiune ce presupune un consum suplimentar de energie, situaţie în care şansele de supravieţuire a acestuia scad semnificativ. În acest context deranjul zonelor în care sunt concentrate mai multe exemplare pentru somnul de iarnă, conduce la diminuarea şanselor de supravieţuire a acestora, inclusiv a femelelor cu pui, astfel pierderile în populaţia locală pot fi importante.

·         Modificări radicale ale structurii arboretelor;

·         Aplicarea tăierile de conservare orientate spre scopuri comerciale;

 

Ameninţări zone de „rotit” pentru cocoşul de munte sau cocoşul de mesteacăn:

·         Deranjul (prin activităţi silvice, off road, etc) în perioada „rotitului” şi a cuibăritului

·         Modificări radicale ale structurii relativ pluriene/mozaicate a arboretelor;

·         Aplicarea tăierile de conservare orientate spre scopuri comerciale;

 

Ameninţări Refugii de iernare pentru capra neagră:

·         Modificări radicale ale structurii relativ pluriene/mozaicate a arboretelor;

·         Aplicarea tăierile de conservare orientate spre scopuri comerciale;

·         Deranjul (prin activităţi silvice, vânătoare, turism, off road, etc) în perioadele in care zonele sunt utilizate ca refugiu/adăpost: decembrie- martie.

 

Ameninţări zone umede de reproducere pentru amfibieni:

·         Degradarea condiţiilor staţionale prin: (i) modificarea structurala a ecosistemelor forestiere limitrofe, (ii) lucrări de infrastructura ce pot conduce la drenarea/desecarea zonelor umede, (iii) lucrări de împădurire artificiala, (iv) construirea de drumuri, etc.

·         Poluarea surselor de apa cu reziduuri de carburanţi, lubrifianţi, deşeuri menajere;

Recoltarea ilegala pentru consum a “picioarelor de broasca”

 

 

 

Masuri de management

Masuri de management

Zone stabile cu bârloage de urs

Zone de „rotit” pentru cocoşul de munte sau cocoşul de mesteacăn

 

Refugii de iernare pentru capra neagră

 

Zone umede de reproducere pentru amfibieni.

 

 

 

 

Restricţionarea oricăror activităţi silvice în perioada decembrie – aprilie.

 

Restricţionarea oricăror activităţi silvice in perioada martie – iunie.

 

Restricţionarea oricăror activităţi silvice în perioada decembrie – martie.

 

În cuprinsul zonelor umede si in perimetrul acestora ( > 1 x înălţime medie a arboretului) constituirea de zone de non-interventie (TI)

 

 

Restricţionarea activităţilor turistice/off road în perioada decembrie – aprilie.

 

Restricţionarea activităţilor turistice/off road în perioada martie – iunie.

 

Restricţionarea activităţilor turistice /off road sau vânătoare în aceasta perioadă

 

Zona tampon (TII): lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor spre structuri relativ pluriene;

 

 

Lucrări de îngrijire si conducere a arboretelor orientate spre formarea de compoziţii diverse şi structuri relativ pluriene;

 

 

Lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor orientate spre formarea de compoziţii diverse si structuri relativ pluriene;

 

Lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor orientate spre formarea de compoziţii diverse si structuri relativ pluriene;

 

Restricţionarea construcţiei de noi drumuri de acces in zona şi a împăduririlor artificiale;

 

 

Tăieri de conservare/tăieri de igiena cu intensităţi temeinic justificate şi orientate doar spre maximizarea funcţiilor atribuite.

 

Tăieri de conservare/tăieri de igiena cu intensităţi temeinic justificate şi orientate doar spre maximizarea funcţiilor atribuite.

 

Tăieri de conservare/tăieri de igiena cu intensităţi temeinic justificate şi orientate doar spre maximizarea funcţiilor atribuite.

 

Restricţii suplimentare: restricţionarea recoltării lemnului în lungul cursurilor de apă ce deservesc zonele umede, limitarea traversării acestor cursurilor de ape; traversarea pe podeţe amenajate sau pod de gheaţă.

 

 

 

 

 

Respectarea normelor de depozitare şi utilizare a substanţelor poluante (i.e. carburanţi, lubrifianţi, substanţe chimice de combatere);

 

 

 

 

 

Interzicerea depozitarii de deşeuri menajere;

 

 

 

 

 

Interzicerea colectării speciei din aceste zone.

 

 

 

 

 

Plan de monitorizare VRC 3.

 

 Evoluţiei suprafeţei, urmărirea structurii & compoziţiei cenotice ce defineşte starea favorabila de conservare respectiv structura ce defineşte caracterul primar al ecosistemului forestier

 

             Tab. 4.Monitorizarea Habitatelor rare, amenintate, periclitate

UP

u.a

Indicatori de monitorizare

Perioada

Periodicitatea

Responsabil

Observatii

Suprafata

(ha)

Stare Favorabila de conservare (SFC)

u.a

Habitat

2014

2015

2016

2017

(luni)

(ani)

(functie)

(interpretarea indicatorilor)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori de monitorizare:

 

a) Suprafaţa ocupată de habitat/trupul desemnat ca ecosistem cu structura primară; Indicator de baza măsurabil exprimata în procente ce va urmări evoluţia în suprafaţa a structurii specifice ecosistemului forestier (răspândire sau restrângere din cauze biotice, abiotice, antropice sau administrative);

b) Starea Favorabila de Conservare (SFC) a habitatului va exprima procentul din suprafaţa ocupată de habitat  aflat într-o stare favorabilă de conservare. În acest sens, pentru ecosistemele rare se vor face relevee pentru a se determina acoperirea habitatului în stare favorabilă de conservare  respectiv suprafeţele afectate de: prezenţa speciilor exotice/invazive caracterizate, intervenţii antropice, fenomene naturale. 

În cazul trupurilor de pădure ce conţin ecosisteme cu structuri primare, se vor evalua  procentul suprafeţelor care corespund criteriilor de naturaleţe (Atenţie: acesta nu trebuie sa fie mai mic de 80-90%).

 

Perioada monitorizării:

Perioada optimă pentru analiza indicatorilor va corespunde sezonului  în care este posibilă determinarea majorităţii speciilor de plante şi mai ales observarea speciilor caracteristice respectiv natura intervenţiilor antropice perturbatoare.

 

Periodicitatea: Pentru indicatorii de monitorizare periodicitatea va fi anuală. Pentru evaluarea intervenţiilor antropice negative în cuprinsul habitatului observaţiile se vor face  permanent, pentru a prevenii degradarea.

 

Responsabili: Responsabilitatea revine sefului de district având în vedere necesitatea determinării speciilor de plante (inclusiv din pătura ierbacee) şi estimarea indicatorilor de monitorizare.

OBS. În coloana "observaţii" se va completa in mod obligatoriu motivele pentru care exista habitate în stare nefavorabilă de conservare. În acest sens se vor propune măsuri de conservare de prevenire şi refacere.

 

 

Ameninţări:

Factori antropici:

·         recoltarea masei lemnoase (legale si in delict)

·         recoltarea lemnului mort ca lemn de foc

·         păşunatul ilegal şi trecerea animalelor domestice

·         exploatarea resurselor minerale si organice ale solului (e.g. andezit, humus, turba etc)

·         rănirea arborilor prin: recoltarea de pomi de Crăciun, rezinaj, turism necontrolat)

·         eroziunea solului prin: practicarea “off road”, turismul necontrolat,

·         incendiile provocate antropic.

 

 

Factori abiotici si biotici:

·         Uscarea turbei ca urmare a aridizării climatului;

·         Invazia speciilor arbustive Vaccinium myrtillus şi Vaccinium vitis-idaea în tinov peste turba în curs de uscare şi eliminarea speciilor caracteristice de tinov.

 

 Măsuri specifice silviculturale

Subcategoria:

A1.0. Complexe de păduri, rarişti de Pinus mugo şi tinoave

A1.2. Complexe de păduri, rarişti de Picea abies şi tinoave.

A1.3. Complexe de păduri, rarişti de Picea abies, tufărişuri de Betula pubescens şi/sau B. nana şi tinoave

 

În mlaştini şi tinoave nu se vor face intervenţii (conform Tipului funcţional I). În zonele limitrofe acestora, dacă terenul este înmlăştinat (i.e. cazul când terenurile din jurul ecosistemelor de mlaştină sau tinov sunt plane), intervenţiile se vor limita la lucrări de conservare (conform tipului funcţional II), astfel încât să nu se distrugă echilibrul hidrologic şi să se asigure perpetuarea ecosistemelor de mlaştină/tinov.

 

Subcategoria: 

A2.1. Complexe de rarişti de Picea abies şi/sau Pinus cembra şi tufărişuri de Pinus mugo.

 A2.2 Complexe de rarişti de Larix decidua (local Picea abies) şi tufărişuri de Pinus mugo

A2.3. Complexe de tufărişuri de Pinus mugo (şi/sau Rhododendron myrtifolium, Juniperus communis ssp. alpina)

 

Se vor evita orice intervenţii (i.e. vor fi interzise tăierile de arbori şi arbuşti). Doar în cazuri speciale (catastrofe naturale sau de origine antropică) se va interveni cu lucrări de refacere a habitatelor (e.g. plantaţii în grupe de Pinus cembra, Picea abies, Larix decidua şi Pinus mugo; se vor folosi puieţi obţinuţi din material de reproducere local din zona subalpină şi pe cât posibil crescuţi în pepiniere amenajate în această zonă de vegetaţie).

Subcategoria:

B2.9. Păduri şi rarişti de Pinus sylvestris cu Vaccinium myrtillus şi/sau Calluna vulgaris

B2.11. Păduri de Pinus sylvestris cu Daphne ssp.

Se vor evita orice intervenţii (i.e. vor fi interzise tăierile de arbori şi arbuşti). Doar în cazuri speciale (catastrofe naturale sau de origine antropică) se va interveni cu lucrări de refacere a habitatelor (e.g. plantaţii în grupe de Pinus silvestris); se vor folosi puieţi obţinuţi din material de reproducere local şi pe cât posibil crescuţi în pepiniere amenajate în aceeaşi zonă de vegetaţie.

Subcategoria:

B3.2 Păduri galerii de Alnus glutinosa de pe malurile râurilor din regiunea de deal

B3.3 Păduri de Alnus incana de pe râurile de munte

Se recomandă doar Lucrări de conservare (conform tipului funcţional II) care să permită menţinerea/refacerea stării favorabile de conservare a ecosistemelor.

Subcategoria:

B3.8. Păduri de Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus şi Ulmus glabra cu Lunaria rediviva din văi înguste, umede de munte

Se recomandă conservarea acestor habitate prin masuri de protecţie strictă. Doar în cazuri speciale (e.g. catastrofe naturale sau de origine antropică), se impun măsuri de management active pentru menţinerea/ refacerea stării favorabile de conservare a habitatelor.

Subcategoria:

D. Ecosisteme forestiere cu caracter primar

Nu vor fi permise intervenţii (conform tipului funcţional TI)

 

 

Plan de monitorizare VRC 4.1.

 

Evoluţia favorabilităţii structurale şi eficienta protecţie a surselor de apă

                                                                                                                        Tab.5.Monitorizarea indicatorilor de conservare a surselor de apa         

Nr.

crt.

U.P.

u.a.

Indicatori de monitorizare

Perioada

Periodicitatea

Responsabil

Observaţii

Suprafata (ha)

FSA (calificativ)

EPA  (calificativ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori de monitorizare:

 

a) Suprafaţa (S) – Indicator măsurabil va urmării evoluţia în suprafaţa a unităţilor amenajistice desemnate ca PVRC 4.1.

b) Favorabilitatea structurală a arboretelor din zona de protecţie desemnata (FSA): Se va exprima prin (i) foarte bună, (ii) bună, (iii) deficitara, (iv) nesatisfăcătoare, (v) ameninţare în raport cu gradul de acoperire cu vegetaţie (K) respectiv existenţa fenomenelor de eroziune si intensitatea acestora (interpretarea se poate exprima după caz si la nivel de trup de parcele).

c) Eficienta protecţiei surselor de apa (EPA): Se va exprima prin (i) foarte bună, (ii) bună, (iii) deficitara, (iv) nesatisfăcătoare, (v) ameninţare şi se va identifica în urma consultărilor cu reprezentanţi ai comunităţilor locale /administratorilor, care vor oferii informaţii justificative cu privire la calitatea apei sau frecvenţa şi intensitatea fenomenelor torenţiale/inundaţiilor (interpretarea se va exprima la nivel trup PVRC constituit).

 

Perioada monitorizării: Perioada optima pentru analiza suprafeţei afectate respectiv intensitatea fenomenelor de eroziune şi gradul de acoperire cu vegetaţie este perioada dinaintea intrării în vegetaţie a ecosistemelor forestiere când este posibila cu uşurinţă observarea acestor procese (aprilie-mai).

 

Periodicitatea: Anuală.

Responsabil: Şef district.

Observaţii: Se vor interpreta cauzele şi evoluţia indicatorilor de monitorizare (consistenţa, procese erozionale, consultări etc)

 

Ameninţări:

·         Accelerarea fenomenelor de eroziune;

·         Obturarea cursurilor de apa cu resturi de exploatare;

·         Accelerarea fenomenelor de torenţialitate cu transport excesiv de aluviuni;

 

 Măsuri de management:

 

Tipul II funcţional (TII) - regim de conservare, fiind recomandate:

·         Zona tampon de “non-interventie” ( 5- 10 m in lungul cursului de apa)

·         Lucrări speciale de conservare orientate spre maximizarea rolului de protecţie hidrologic şi formarea de compoziţii diverse şi structuri relativ pluriene

·         Efectuarea lucrărilor de împădurire la timp cu compoziţii şi scheme adecvate/Ajutorarea regenerării naturale;

·         Tăieri de igiena şi lucrări de curăţirea permanenta a albiilor de resturile de exploatare;

·         Restricţii suplimentare: restricţionarea recoltării lemnului în lungul cursurilor de apa, limitarea traversării cursurilor de ape; traversarea pe podeţe amenajate sau pod de gheaţă.

 

 

Plan de monitorizare VRC 4.2.

 

 

Evoluţia proceselor de eroziune        

                                                                                      Tab. 6. Monitorizarea proceselor de eroziune

UP

u.a

Indicatori de monitorizare

Perioada

Periodicitatea

Responsabil

Observatii

Suprafata

(ha)

 Sa

(%)

Intensitatea

(Cod)

2013

2014

2013

2014

2013

2014

(luni)

(ani)

(functie)

(interpretarea indicatorilor)

 

 

 

 

 

 

Erz 1

 

aprilie /mai

anual

Sef district

Se va interpreta evolutia indicatorilor

 

 

Al 2

 

 

 

 

 

 

 

R 1

 

 

 

 

 

 

Indicatori de monitorizare:

 

1)      Suprafaţa totală a unităţilor amenajistice (Suprafaţa) - va exprima in hectare, suprafaţa unităţilor amenajistice incluse ca PVRC 4.2 pentru protecţia unui anumit obiectiv (resursele de sol, infrastructura de interes public, bunăstarea comunităţilor locale sau alte VRC).

2)      Suprafaţa afectata.  (Sa) - va exprima in procente (pe o scara de la 0,1 la 1,0) suprafaţa afectata de diferite procese erozionale. Se va urmări interpretarea evoluţiei în suprafaţa corelată cu intensitatea (“Intensitatea”) a acestor procese astfel încât să se evidenţieze eficienţa intervenţiilor de management;

3)      Intensitatea. Va exprima prin “Cod”, tipul de  degradare /proces erozional (Erz - eroziune de suprafaţa; Al - alunecări de teren; R – Eroziune în adâncime) respectiv intensitatea fenomenului de eroziune pe o scara de la 1 la 4  (1- Slaba; 2 -Moderata; 3 Puternica; 4 Foarte puternica).

 

Perioada monitorizării: Perioada optima pentru analiza suprafeţei afectate respectiv intensitatea fenomenelor de eroziune este perioada dinaintea intrării în vegetaţie a ecosistemelor forestiere când este posibila cu uşurinţă observarea acestor procese (martie-aprilie-mai).

 

Periodicitatea: Pentru ambii indicatorii de monitorizare (Sa) si (Intensitatea) periodicitatea va fi anuală atunci când există intervenţii de management sau o data cinci ani atunci când nu exista nici un fel de intervenţii.

 

Responsabili: Pentru indicatorii de monitorizare (1) si (2) responsabilitatea revine şefului de district având în vedere complexitatea evaluării indicatorilor.

 

Ameninţări:

·         Accelerarea fenomenelor de eroziune;

·         Periclitarea resurselor de sol respectiv a obiectivelor de protejat (infrastructura, etc);

·         Aplicarea tăierile de conservare orientate spre scopuri comerciale;

·         Practicarea păşunatului în aceste perimetre vulnerabile;

·         Tehnologia & procesul de exploatare neadecvate condiţiilor de mediu.

·         Perturbarea reg. hidrologic şi creşterea scurgerilor de suprafaţă prin compactarea solului;

 

 Masuri de management:

Tipul II funcţional (TII) - regim de conservare fiind recomandate:

·         Împăduriri cu compoziţii şi scheme adecvate condiţiilor staţionale;

·         Ajutorarea regenerării naturale;

·         Lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor orientate spre formarea de compoziţii diverse şi structuri relativ pluriene;

·         Tăieri de conservare/tăieri de igiena cu intensităţi temeinic justificate şi orientate doar spre maximizarea rolului de combatere a proceselor erozionale

·         Restricţii suplimentare: recoltarea masei prin soluţii prietenoase cu mediul (funiculare sau atelaje,  sol îngheţat sau acoperit cu strat de zăpadă);

·         Lucrări de ameliorare a terenurilor degradate (e.g. consolidare in situ, terase sprijinite cu gărduleţe, aducerea de pământ de împrumut, aplicarea de amenajamente etc).

 

 

 

Plan de monitorizare VRC 4.3.B.

 

Benzi de pădure în perimetrele de protecţie a iazurilor de decantare

 

Tabel 7. Evoluţia proceselor de eroziune       

UP

u.a

Indicatori de monitorizare

Perioada

Periodicitatea

Responsabil

Observatii

Suprafata

(ha)

 Sa

(%)

Intensitatea

(Cod)

2013

2014

2013

2014

2013

2014

(luni)

(ani)

(functie)

(interpretarea indicatorilor)

VIII

91 N

 

 

 

 

Erz 1

 

aprilie /mai

anual

Sef district

Se va interpreta evolutia indicatorilor

 

 

Al 2

 

 

 

 

 

 

 

R 1

 

 

 

 

 

 

Indicatori de monitorizare:

 

1)      Suprafaţa totală a unităţilor amenajistice (Suprafaţa) - va exprima în hectare, suprafaţa unităţilor amenajistice incluse ca PVRC 4.3.B

2)      Suprafaţa afectata.  (Sa) - va exprima in procente suprafaţa afectata de diferite procese erozionale. Se va urmării interpretarea evoluţiei în suprafaţa corelată cu intensitatea (“Cod”) a acestor procese astfel încât să se evidenţieze eficienţa intervenţiilor de management;

3)      Intensitatea.  (Cod) Va exprima tipul de  degradare /proces erozional (Erz - eroziune de suprafaţa; Al - alunecări de teren; R – Eroziune în adâncime) respectiv intensitatea fenomenului de eroziune pe o scara de la 1 la 4  (1- Slaba; 2 -Moderata; 3 Puternica; 4 Foarte puternica).

 

Perioada monitorizării: Perioada optimă pentru analiza suprafeţei afectate respectiv intensitatea fenomenelor de eroziune este perioada dinaintea intrării în vegetaţie a ecosistemelor forestiere când este posibilă cu usurinţă observarea acestor procese (aprilie-mai).

 

Periodicitatea: Pentru ambii indicatorii de monitorizare (1) si (2) periodicitatea va fi anuală atunci când exista intervenţii de management sau o data cinci ani atunci când nu exista nici un fel de intervenţii.

 

Responsabili: Pentru indicatorii de monitorizare (1) si (2) responsabilitatea revine sefului de district având în vedere complexitatea evaluării indicatorilor.

 

Ameninţări:

·         Accelerarea fenomenelor de eroziune in perimetrul iazului de decantare;

·         În urma ploilor abundente poate avea loc dezafectarea barajului şi scurgerea sterilului în aval provocând dezastre naturale (fenomen petrecut în urma cu 20 ani).

 

 

 Masuri de management:

Tipul II funcţional (TII) - regim de conservare, fiind permise lucrări speciale de conservare:

·         Împăduriri cu compoziţii si scheme adecvate condiţiilor staţionale;

·         Ajutorarea regenerării naturale şi îngrijirea seminţişului

·         Lucrări de ameliorare a terenurilor degradate;

·         Tăieri de conservare/Tăieri de igienă;

·         Lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor spre structuri relativ pluriene.

 

 

Plan de monitorizare VRC 5.

                                                                        Tab. 8. Urmărirea îndeplinirii necesităţilor de bază considerate pentru comunităţile locale

UP

u.a

Indicatori de monitorizare

Perioada

Periodicitatea

Responsabil

Observatii

S

 

Vnc

 

Pa

 

Vex

 

Vc

 

(ha)

(mc)

(mc)

(mc)

(mc)

(luni)

(ani)

(functie)

(interpretarea indicatorilor)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se va interpreta /justificaraportul intre Vnc si Vc

 

 

Indicatori de monitorizare:

a)    Suprafaţa (S):  Indicator măsurabil va urmări evoluţia în suprafaţa a unităţilor amenajistice desemnate ca PVRC 5;

b)    Volumul necesar pentru comunitate (Vnc):  Vol. de lemn (foc sau construcţii) solicitat în mod oficial de membrii comunităţii în cauză;

c)    Posibilitate amenajament (Pa):  Vol. total  conform prevederi amenajament silvic (Condiţie desemnare PVRC5: Pa > Vnc);

d)   Volum exploatat (Vex):  Vol. total masa lemnoasa pusa in valoare conform prevederi amenajament;

e)    Volum vândut comunităţilor locale (Vc):  Vol. total masa lemnoasa vândută către comunităţile locale în cauză (Conditie: Vc > Vnc);

 

Perioada monitorizării: Luna ianuarie a anului 2014 pentru anul precedent.

 

Periodicitatea: Raportarea indicatorilor de monitorizare (de către administrator) va fi anuală.

 

Responsabili: Responsabilizarea compartiment producţie administraţie silvică.

 

Ameninţări:

·         Aplicarea de  tăieri rase şi alăturarea parchetelor;

·         Concentrarea parchetelor într-o perioada scurta de timp;

·         Tăierile necontrolate/tăierile ilegale;

·         Membri comunităţilor locale nu au acces la masa lemnoasă;

·         Schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor forestiere. Nefinalizarea procesului de restituire a pădurilor.

 

Masuri de management:

Prin măsurile de management se va urmări menţinerea/îmbunătăţirea stării pădurilor în scopul de a putea oferi resursele care sunt fundamentale pentru satisfacerea necesităţilor de bază a comunităţilor locale. Măsuri de conservare specifice vor fi stabilite de la caz la caz, în funcţie de resursele şi nevoile de bază identificate prin angajament cu membrii comunităţii.

Ca măsuri de principiu se recomanda:

 

·         Alocarea unei părţi (suficiente) din posibilitatea anuala de produse lemnoase (stabilită prin amenajament) pentru satisfacerea acelor nevoi de bază ale comunităţii locale prin:

§  Vânzarea lemnului “fasonat la drum auto”

§  Vânzarea lemnului “fasonat la cioată”

 

·         Tipul III funcţional (TIII) – fiind permise tratamente intensive: tăieri progresive /succesive cu perioada lunga de regenerare, tăieri de conservare, tăieri de igienă.

 

·         Acolo unde este posibil, întemeierea unor subunităţi de producţie (e.g. SUP Q) cu cicluri scurte şi sortimente-ţel adecvate nevoilor locale (lemn de foc, lemn pentru construcţii rurale).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de monitorizare VRC 6.

 

                                                                                                                                    Tab. 9. Urmărirea îndeplinirii obiectivelor de conservare

UP

u.a

Indicatori de monitorizare

Perioada

Periodicitatea

Responsabil

Observatii

Suprafata

(ha)

Obiectiv de conservat

(%)

2011

2012

2011

2012

(luni)

(ani)

(functie)

(interpretarea indicatorilor)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se va interpreta /justifica evolutia indicatorilor punandu-se accent pe masurile de conservare ce se impun (in urma consultarii administratorului).

 

 

Indicatori de monitorizare:

a)    Suprafaţa (ha): indicator măsurabil va urmări evoluţia în suprafaţa;

b)    Obiectiv de conservat. Va exprima procentul din suprafaţa (%) aflat într-o stare favorabila (structura, stare de vegetaţie, dispunere) în raport cu îndeplinirea obiectivelor de conservat pentru care a fost desemnată. Acest indicator va fi estimat de către instituţia/persoana responsabilă cu administrarea monumentului istoric;

 

Perioada monitorizării: Acest serviciu este externalizat.

 

Periodicitatea: Raportarea indicatorilor de monitorizare (de către administrator) va fi anuală.

 

Responsabili: Responsabilizarea revine administratorului care va comunica in urma consultărilor rezultatele evaluărilor, administraţiei silvice.

 

Ameninţări:

·         Exploatări necontrolate de pe suprafeţele forestiere din vecinătatea sau în jurul lăcaşelor de cult/terenurilor unde se desfăşoară manifestarea folclorică/obiectivelor turistice

·         Practicarea off-roadingului pe drumurile de acces şi în interiorul pădurii

·         Extinderea perimetrelor de exploatare a unor cariere de piatră situate în vecinătate

·         Depozitarea ilegală a deşeurilor menajere

·         Alterarea structurii relativ pluriene a pădurilor din imediata vecinătate

·         Practicarea unui turism necontrolat în pădurile din apropiere

·         Ocupaţii în fondul forestier naţional

·         Construirea de pârtii de schi sau alte elemente de infrastructură care pot afecta suprafeţele forestiere din jurul obiectivelor

 

 Masuri de management: Tipul II funcţional (TII) – nu se va reglementa proces de producţie a masei lemnoase. Vor fi supuse regimului de conservare fiind permise:

·         Lucrări speciale de conservare

·         Tăieri de igienă

·         Lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor către compoziţii şi structuri diverse